The Rías Baixas Albariño Pairing Pack

Gather around for a taste.